Öğrenme ve Eğitim

Öğrenme İlkeleri Nelerdir – 20 Öğrenme Prensibine Hızlı Bir Bakış

Öğrenme İlkeleri Nelerdir – Amerikan Psikologlar Derneği (APA) 2015’te “Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi” başlığıyla bir rapor yayınlamıştı. Oldukça kapsamlı olan bu raporu ülkemizde Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM tercüme etmiş ve eğitimcilere armağan etmişti.

TEDMEM tarafından yazılan sunuş yazısında, Psikoloji biliminin öğretme ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi adına sağlayabileceği katkının büyüklüğünden söz edilirken, öğretme ve öğrenmenin, insan gelişimindeki biliş, motivasyon, sosyal etkileşim ve iletişim gibi sosyal ve davranışsal faktörlerle ilgisi üzerinde durulmaktadır.

Ayrıca psikoloji biliminin etkili öğretim, öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları; ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin doğru kullanımı ve uygulamada kullanılabilecek araştırma yöntemleriyle ilgili önemli içgörüler sağlayabileceği yanında, okul öncesinden lise sona kadar kullanılabilecek en önemli psikoloji ilkelerini -20 Temel İlke- ve sınıf içi uygulama önerileri de sunulmaktadır.

Yine akademik yönüyle, her bir ilkenin ilgili alanyazındaki akademik destekleri ve bu ilkelerin sınıf ortamında nasıl karşılık bulduğu tartışılmıştır.

Siz bu makalede öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun bir cevabı niteliğindeki bir özeti okuyacaksınız. Bu özetin orijinal video kaynağı için bakınız:Hafıza Eğitimi - Fotografik Hafıza Teknikleri Seti

Şunu hemen hatırlatalım: Öğrenme ilkeleri nelerdir diye yöntem arayanlar için bu yazı önemli bir kaynaktır.

20 Öğrenme ilkesi psikolojik işlevselliğin beş alanına ayrılmıştır. Dolayısıyla gelecek 20 ilke şu beş kategori içinde yer almaktadır:

1- Düşünme Ve Öğrenme Alanı (1 – 8. ilkeler)

2- Motivasyon Alanı (9 – 12. ilkeler)

3- Sosyal ve Duygusal Öğrenme Alanı (13 – 15. ilkeler)

4- Sınıf Yönetimi Alanı (16 – 17. ilkeler)

5- Ölçme ve Değerlendirme Alanı (18 – 20. ilkeler)

1- Düşünme ve Öğrenme Alanı (1-8 ilkeleri kapsamaktadır.)

Öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun ilk cevabı, ilk sekiz ilkeden başlayan düşünme ve öğrenme alanındadır. Bu alan, öğrencinin büyümesini etkileyen uygulamalar bağlamında öğretmen hakkındaki en önemli bulgulardan bazılarını vurgulamaktadır.

İLKE # 1- Öğrencilerin zeka ve yetenek ile ilgili inanç veya algıları bilişsel işleyişlerini ve öğrenmelerini etkiler.

Öğrencilerin zeka ve yetenek hakkındaki inançları veya algıları, bilişsel işlevlerini ve öğrenmelerini etkiler.

Bunu sınıfta deneyin!

Öğrencilere, verilen bir görevde başarısız olmaları durumunda bunun onun yeteneksiz olduğuna işaret etmediğine vurgu yapın. Ancak öğrencilerin performanslarının ek çaba ile veya farklı stratejiler kullanılarak artırılabileceğini ifade edin.

İLKE # 2- Öğrencilerin ön bilgileri öğrenmelerini etkiler.

Öğrencilerin zaten bildikleri öğrenmelerini etkiler. Bazen bildikleri, onları bir sonraki adıma hazırlar ve bazen bildikleri yanlış olabilir; bunların yerine yeni, kanıta dayalı bilgiler verilmelidir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Kavram yanılgılarını ele almak için, öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla farklı sonuçları tartışmalarını sağlayın ve çözümleri tahmin etmede aktif ve işbirlikçi bir rol oynayın.Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

İLKE # 3- Öğrencilerin bilişsel gelişimleri ve öğrenmeleri genel gelişim evreleri ile sınırlı değildir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Öğrencilerin farklı alanlarda akıl yürütmelerini teşvik edin; yani bilgi alanlarında ve öğrencilerin zaten önemli bilgiye sahip oldukları bağlamlarda teşvik edin.

İLKE # 4- Öğrenme bağlama dayanır, bu nedenle öğrenci yeni bağlamları kendiliğinden genelleyemez, yönlendirilmesi gerekir.

Öğrenme bağlama dayalıdır, bu nedenle öğrenmeyi yeni bağlamlara yaygınlaştırmak kendiliğinden olmaz, öğretmen desteği ile kolaylaştırılması gerekir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Bir konuyu veya kavramı birden çok bağlamda öğretin.

İLKE # 5- Uzun dönemli bilgi ve beceri edinimi çoğunlukla alıştırma yapmaya (pratik) bağlıdır.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Uygulamanın amacının temel becerileri otomatik hale getirmek olduğunu açıklayın. Bir beceri otomatik hale geldiğinde, öğrenciler daha ilginç ve yaratıcı işler çıkarırlar.

İLKE # 6- Öğrencilere net, açıklayıcı ve zamanında verilen geri bildirim öğrenme için önemlidir.

Bunu sınıfta deneyin!

Görevleri daha küçük, “lokmalar halinde” anlamlı bileşenlere ayırın ve başarılı görev performansı ölçütlerini açıkça belirtin.HO

İLKE # 7- Öğrencilerin öz-düzenleme becerileri öğrenmeyi destekler ve öz-düzenleme becerileri öğretilebilir.

Sınıfta bunu deneyin!

Bireysel konsantrasyon ve etkileşimli uygulamaları dahil ederek sınıf aktivitelerini değiştirin, böylece öğrenciler, yoğun odaklama ve ardından sosyal öğrenme yöntemleri uygulayabilirler.

İLKE # 8- Öğrencilerin yaratıcılığı geliştirilebilir.

Öğrenci yaratıcılığı artırılabilir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Ödev verirken, “Oluştur” “İcat et” “keşfet” “hayal et” gibi, istemleri ekleyin.

2- Motivasyon Alanı (9-12 ilkeleri kapsamaktadır.)

Öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun ikinci cevap alanı motivasyon alanındadır. Motive olmuş ve öğrenmeye ilgi duyan öğrenciler daha başarılıdır.

İLKE # 9-  Öğrenciler başarmak için dışsal yerine içsel motivasyona sahip olduklarında öğrenmekten zevk alırlar ve daha iyi performans gösterirler.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Öğrencinin aldığı notları, başarı durumunu açıklamak yerine, mevcut durumunu analiz etme amaçlı olarak ele alın.

İLKE # 10-  Öğrenciler performans hedefleri yerine öğrenme hedeflerini benimsediklerinde, zorlayıcı çalışmalar karşısında azimli olurlar ve bilgiyi daha derinlemesine işlerler.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Öğrenci çalışmalarını değerlendirirken normatif standartlara güvenmek ve diğerleriyle karşılaştırmak yerine bireysel çabayı, geçmiş performans üzerindeki mevcut ilerlemeyi ve gelişimi vurgulamaya çalışın.

İLKE # 11- Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgili beklentileri, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını, motivasyonlarını ve öğrenme çıktılarını etkiler.

Öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki beklentileri öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını etkiler.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Her öğrenciden beklentilerinizi sık sık kontrol edin…

Örneğin, kendinize her öğrencinin, sınıfta müzakerelere katılma şansı olup olmadığını sorun.

İLKE # 12-  Öğrencilerin motivasyonu; uzun dönemli (uzak), genel ve aşırı zorlayıcı hedefler yerine kısa dönemli (yakınsal), belirgin ve ortalama zorlayıcı hedefler belirlendiğinde daha çok artar.

Kısa vadeli, spesifik ve baş edilebilir derecede zorlayıcı hedefler belirlemek, motivasyonu, uzun vadeli, genel olarak zorlu hedefler belirlemekten daha fazla artırır.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Her bir öğrenci için belirli hedefe ilerleme ölçütlerinin yazılı olduğu kayıtlar tutun. Bunu hem öğrenci hem de öğretmen tarafından düzenli olarak kontrol etmelidir.

3- Sosyal ve Duygusal Öğrenme Alanı (13-15 İlkeleri Kapsamaktadır.)

Öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun üçüncü cevap alanı, öğrenmenin birden fazla sosyal bağlamda yer almasını anlamaktır.

İLKE # 13-  Öğrenme çeşitli sosyal bağlamlarda gerçekleşir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Öğrenmenin düzeyini öğrenciler üzerinde daha da artırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için günlük yaşamlarıyla ilişkilendirerek aileler ve yerel topluluklarla bağlantı kurun.

İLKE # 14-  Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, hem öğretme-öğrenme süreci hem de öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimi için önemlidir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Sosyal etkileşimlerle ilgili açık davranışsal beklentiler ve tüm öğrencilere başarılı sosyal değişimler yaşama fırsatı verin.

İLKE # 15-  Duygusal iyi olma hali eğitim performansını, öğrenmeyi ve gelişimi etkiler.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Uygun duygusal ifade ve reaksiyonları modelleyin. Farklı duyguları yapıcı yollarla ifade etmek için kelime haznesini geliştirin.

4- Sınıf Yönetimi Alanı ( 16-17 ilkeleri kapsamaktadır.)

Öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun dördüncü alanı sınıf yönetimi alanıdır. Bu ilkeler öğrenmeyi geliştiren bir sınıf ortamının nasıl geliştirileceğini vurgular.

İLKE # 16 – Sınıftaki uygun davranışlara ve sosyal etkileşime ilişkin beklentiler öğrenilebilir ve geçerliği kanıtlanmış davranış ilkeleri ve etkili yöntemlerle öğretilebilir.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Uygun davranışların övülmesi, bir dizi davranış ilkesini takviye, düzeltme ve planlanan sonuçlarla öğrencilere beklentilerini tutarlı bir şekilde karşılamak ve hatırlatmak için kullanılabilir.

İLKE # 17 – Etkili sınıf yönetimi (a) yüksek beklentiler belirlemeye ve bunları ifade etmeye (b) sürekli olumlu ilişkiler geliştirmeye ve (c) öğrenciler tarafından desteklenmeye dayanır.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Olumlu ifadelerin ve ödüllerin olumsuz sonuçlara yüksek oranını koruyarak öğrencilerle destekleyici ve besleyici ilişkileri teşvik edin.

5- Ölçme ve Değerlendirme Alanı (18-20 ilkeleri kapsamaktadır.)

Öğrenme ilkeleri nelerdir sorusunun beşinci öğrenme alanı ölçme ve değerlendirme alanıdır. Son üç ilke, öğrenci öğrenmesine katkıda bulunan değerlendirmeler için geçerli ve güvenilir bir değerlendirme sistemi oluşturma ve uygulama yöntemlerini tartışmaktadır.

İLKE # 18 –  Biçimlendirici ve Düzey belirleyici değerlendirmeler hem önemli hem de yararlıdır, ancak farklı yaklaşımlar ve yorumlar gerektirirler.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Biçimlendirici değerlendirme ve sonraki müdahaleler arasındaki sürenin, optimal öğrenme etkilerinden yararlanmak için nispeten kısa olmasını sağlayın.

İLKE # 19 – Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetenekleri; psikoloji bilimini temel alan, nitelik ve doğruluk bakımından iyi tanımlanmış standartları olan değerlendirme süreçleriyle ölçülür.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Bir test geliştirirken, genel olarak yeterli sayıda soru kullanın ve aynı konuda çeşitli sorular ve soru türleri seçin.

İLKE # 20 – Değerlendirme verilerinin anlamlı olması net, uygun ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

Bunu Sınıfta Deneyin!

Herhangi bir değerlendirmeden elde edilen verileri, her sorunun adresine (taksonomik yapısına) uygun bir şekilde yorumlayın. Bunu hem öğrenciler düzeyinde ve hem eğitim programları ile ilgili sorunlar bağlamında da yapabilirsiniz.

Kaynakça

Bu yazının detaylı ve açıklamalı metnine ulaşmak için İngilizce kaynağı: American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Top 20 principles from psychology for preK–12 teaching and learning. Retrieved from http://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/top-twenty-principles.aspx

Türkçe Kaynağı: American Psychological Association, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). Okul öncesinden lise sona: Öğretmenler için 20 temel psikoloji ilkesi (E. Kanlı ve Ç.N. Umar, Çev.). Ankara: Türk Eğitim Derneği. https://tedmem.org/yayinlar adresinden erişildi.

Tavsiye Edilen Makaleler:

Mega Hafıza – 6., 7., ve 8. Sınıflar İçin Online Yaz Okulu

İngilizce Kelime Hafızası – İngilizce Kelimeleri Unutmamak İçin Ne Yapmalısınız?

Sınav Ve Hızlı Test Çözme Teknikleri

Başa dön tuşu