İngilizce Öğreniyorum

Mental Map of Simple Past Tense – Basit Geçmiş Zaman Zihin Haritası

Simple Past Tense / Basit Geçmiş Zaman Zihin Haritası: “Simple Past Tense (Basit Geçmiş Zaman) geçmişte belirli bir zamanda tamamlanan eylemler için kullanılır. (Used for actions completed at a definite time in the past.)

Cümle yapısına göre fiillerin “Geçmiş (Verb-2) / Basit (Verb-1)” formlarının kullanımını gerektirir. Düzenli fillerin yanında, birçok fiil de düzensizdir. (Depending on the sentence form, it requires the use of Past/Simple Tense of verbs. Most regular past forms end in “ed”. There are also other verbs that are irregular!)

Fiillerin yalın hali genel olarak “V1” sembolü ile gösterilmektedir. İngilizcede “Geçmiş Zaman (Simple Past Tense) olumlu cümlelerinde fiillerin yalın halleri değil “Geçmiş Zaman Formları” kullanılmaktadır. Sembol olarak “V2” ile gösterilen fiillerin Geçmiş Zaman formları düzenli (regular) ve düzensiz (irregular) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Düzenli fiiller sonlarına “-ed” veya “-ied” eki alırlar. Ancak düzensiz fiillerin yapısında sabit bir kural yoktur. Bu sebepten dolayı düzensiz fiillerin ezberlenmesi gerekmektedir.

Cümle yapıları formülasyonunda fiillerin yalın hali “Fiillerin 1. Hali (V1), fiillerin geçmiş zaman halleri de “Fiillerin 2. Hali (V2) olarak gösterilmektedir. Aşağıda sonlarında “-ed” takısıyla “Geçmiş Zaman Formunda (V2)” kullanılan düzenli fiillere (regular verbs) birkaç örnek verilmiştir:

FİİL 1. HALİ (V1) FİİL 2. HALİ (V2)
watch watched
work worked
finish finished
live lived

Yalın halilerinde sonu sessiz bir harfi takiben “y” ile biten çoğu düzenli fiil “-ed” takısı alırken “y” düşer ve yerine “-ied” takısı alırlar.  Örnek: copy (kopyalamak), fiilinin 2. halini kullanmak istediğimizde kelime sonundaki “y” harfini kaldırarak yerine “-ied” takısını getiririz ve fiilimiz copied” halini almış olur.

Aşağıda sonlarında “-ied” takısıyla “Geçmiş Zaman Formunda (V2)” kullanılan düzenli fiillere (regular verbs) birkaç örnek verilmiştir:

FİİL 1. HALİ (V1) FİİL 2. HALİ (V2)
study studied
try tried
carry carried

Düzensiz fiilleri (irregular verbs) öğrenebilmek için bu fillerin birinci hallerini ve ikinci hallerini ezberlemek gerekir. Düzensiz fiillerin bazılarının birinci ve ikinci halleriyle ilgili birkaç örnek aşağıda verilmiştir. Yaygın kullanılan düzensiz fiillerin ikinci hallerini (V2) görmek için ayrıca “İngilizce’de Düzensiz Fiiller ve Zihin Haritaları” başlıklı makaleyi de okumanızı tavsiye ediyorum.

FİİL 1. HALİ (V1) FİİL 2. HALİ (V2)
buy bought
come came
sleep slept
tell told

“Simple Past Tense” Kullanılışı ve Örnekler

(Simple Past Tense Usage & Examples)

Geçmişte belirtilen belirli bir zamanda tamamlanmış eylemler için kullanılmaktadır. (It is used for completed actions – by a specific time mentioned)

Örnek: I saw a movie yesterday. (Dün bir film izledim.)

Geçmişte tamamlanan eylemler için kullanılmaktadır – zamanın geçmişte olduğu biliniyor; ancak belirtilmiyor. (It is used for completed actions – without a specific time mentioned)

Örnek: I watched TV. (TV izledim)

Arka arkaya tamamlanmış bir dizi etkinlik için kullanılmaktadır (It is used to express for a series of events completed one then another.)

Örnek: I finished work and went home. (Çalışmayı bitirdim ve eve gittim.)

Geçmişte bir süre sürmüş ve bitmiş olaylar için kullanılmaktadır. (It is used for events that took place for a duration of time and finished in the past.)

Örnek: I lived in China for two years. (Çin’de iki yıl yaşadım.)

Hikaye anlatımlarında kullanılır. (It is used to tell stories.)

Örnek: Once upon a time there was… (Bir zamanlar ….. vardı.)

Geçmişte yapılan tekrarlanmış olaylar anlatılırken kullanılır. (It is used to express repeated actions done in the past.)

Örnek: He would get up at 5 every morning. (Her sabah 5’te kalkardı.)

Algılanmış olaylar için kullanılır. (It is used for perceptive events.)

Örnek: The food tasted delicious. (Yemek lezzetli bir tad verdi.)

Cümlelerin Yapısı (Structure of the Sentences)

Olumlu Cümleler (Affirmative Sentences)

ÖZNE (Subject) FİİL (Verb) TÜMLEÇ (Object)
I Verb-2 OBJECT
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

Örnek: I worked. (Çalıştım.)

Olumsuz Cümleler (Negative Sentences)

ÖZNE (Subject) YARDIMCI FİİL (aux. Verb.) FİİL (Verb) TÜMLEÇ (Object)
I DID + NOT VERB-1 OBJECT
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

Örnek: I did not work. (Çalışmadım.)

Sorular (Questions – ?)

Aşağıdaki tabloda Simple Past Tense soru cümlesi yapısı verilmiştir.

YARDIMCI FİİL (aux. Verb.) ÖZNE (Subject) FİİL (Verb) TÜMLEÇ (Object)
DID I VERB-1 OBJECT
YOU
HE
SHE
IT
WE
YOU
THEY

Örnek: Did you work? (Çalıştın mı?)

NOT: Soru cümlesi veya negatif cümle oluştururken “did” yardımcı fiili kullanıldığında mutlaka ana fiillerin 1. hali kullanılmalıdır.

Simple Past Tense – Zihin Haritası / Mental Map

Zihin Haritası / Beyin Haritası - Basit Geçmiş Zaman

Tavsiye Edilen Makaleler:

Neden İngilizce Öğrenemiyoruz? Neden İngilizce Konuşamıyoruz?

İngilizce – En Kısa Zamanda Nasıl Öğrenebilirsiniz ve Nasıl Unutmazsınız?

İlk 10 Temel İngilizce Kelime ile Nasıl Hemen İngilizce Konuşmaya Başlarsınız?

Melik DUYAR

www.MrMemory.com
Başa dön tuşu