Öğrenme ve Eğitim

Hızlı ve Kolay Öğrenme – Öğrenmeyi Kolaylaştıracak 20 Temel Psikoloji İlkesi

Hızlı ve Kolay Öğrenme – Öğretmenler; kurul toplantılarında, seminerlerde ve diğer farklı aktivitelerde hem öğretim stratejileri bakımından hem de öğrencilerin öğrenmeyi geliştirmeleri konularında farklı ve yeni metodolojilere maruz kalıyorlar.

Devlet okullarındaki öğretmenleri, bu teorileri veya örnek uygulamaları öğrenme ve taklit etme konusunda zorlayan bir dış etken yoktur. Öğretmeninin sorumluluk hissine bağlı olarak farklı yöntemleri öğrenme gayretinin ölçüsü değişiyor. Özel okul öğretmenleri ise biraz daha dışsal ve yönetsel zorlayıcı etkenler yanında, profesyonelliğini gösterme ve geliştirme çabası ile yeni metodolojilere yöneliyorlar.

Her nerede olursa olsun istekli öğretmen her zaman kendini yenilemeye ve gelişmeye açık tutuyor.

Bu yazıda kendini geliştirmek isteyen K-12 düzeyinde her branştan öğretmenin el feneri niteliğinde rehberi olacak bir konuya odaklanacağız.

Bu psikoloji biliminin insan öğrenmesi konusundaki çabalarının bir meyvesi olarak çok fayda sağlayacak bir çalışmadır.

Bu çalışma APA tarafından yapılmıştır. APA Amerikan Psikologlar Derneği’dir ve akademik dünyada bir dizi standartlarıyla ün salmış referans değerinde bir kuruluştur.

APA bünyesindeki bir grup psikolog ve psikoloji öğretmeninden oluşan Okul ve Eğitimde Psikoloji Topluluğu (CPSE) Top 20 Principles from Psychology for pre-K to 12 Teaching and Learning. başlığıyla 20 prensip belirledi. 

Hızlı ve Kolay Öğrenme – 20 başlığı tek tek açıklayan 20 doküman, eğitime, okula, gelişimsel, sosyal, bilişsel, zihinsel psikometriye, medyaya, danışmanlık ve klinik psikolojiye odaklanan çeşitli psikologlar tarafından üretildi. 

Katkıda bulunanların her biri, psikolojik bilimin erken çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim, üstün zekalı veya özel eğitime uygulanmasında uzmanlığa sahip olduğu gibi, sosyal / duygusal öğrenme veya okul iklim konusunda da uzmanlığa sahipler.

Söz konusu öğrenme ilkeleri, öğrenme psikolojisinin beş alanında düzenlendi: Biliş ve öğrenmemotivasyonsosyal ve duygusal boyutlar, bağlam ve öğrenme ve değerlendirme.

Belgede listelenen münferit ilkelerin her biri, kavramın bir açıklamasını, öğretimle ilgisini, öğretmenlere özel ipuçlarını ve ilgili referansların kapsamlı bir listesini içermektedir.

HO

Kolay Öğrenme – 20 öğrenme ilkesi, psikoloji bilimini özellikle K-12 öğretimine geniş ölçüde uygulamak için tasarlanmış olsa da, özellikle psikoloji derslerine giriş müfredatını geliştirmek ve her sınıf düzeyindeki öğrencilerin tümünde daha etkili bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olacak becerileri geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler İçin 20 Temel Psikoloji İlkesi

Hızlı ve Kolay Öğrenme – Bu çalışmanın Türkçe kaynağı var. Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Türkçeye kazandırıp yayınladığı 20 prensibi TEDMEM tarafından tüm öğretmen ve eğitimcilere armağan edilmiştir.

TED, dokümanın giriş kısmına yazdığı yazıda, psikoloji biliminin öğrenme ve öğretme süreçlerine olan katkısından söz etmektedir.

Öğretme ve öğrenmenin, insan gelişimindeki biliş, motivasyon, sosyal etkileşim ve iletişim gibi sosyal ve davranışsal faktörlerle ilgili olduğu; psikoloji biliminin de etkili öğretim, öğrenmeyi destekleyen sınıf ortamları; ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin doğru kullanımı ve uygulamada kullanılabilecek araştırma yöntemleriyle ilgili önemli içgörüler sağlayabileceği ifade edilmektedir.

Bu çalışmada TED, okul öncesinden lise sona kadar kullanılabilecek en önemli psikoloji ilkelerini -20 Temel İlke- ve sınıf içi uygulama önerilerini sunmaktadır.

Her bir ilke isimlendirilmiş ve açıklanmış, ilgili alanyazın destekleri sağlanarak bu ilkelerin sınıf ortamında nasıl karşılık bulduğu tartışılmıştır.

Kullanılan Yöntem

Hızlı ve Kolay Öğrenme – Bu çalışmanın yöntemi konusunda yapılan açıklamaya göre, çalışma ilgili topluluğa sorulan şu sorunun cevapları üzerinden yürütülmüştür. Soru şudur:

 “Sınıf öğretimi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için psikolojide çok önemli olduğunu düşündüğünüz iki adet kavramsal yapıyı veya esası yazınız.”

Bu süreç yaklaşık olarak 45 kavramsal yapı/esasın saptanmasına yol açmıştır.

Bundan sonra da ilkeleri sınıflamak, doğrulamak ve sağlamlaştırmak için adımlar atılmıştır.

İlk adım 45 ilkeyi sınıf uygulamasının önemli alanlarına göre kümelemektir (örn. Öğrenciler nasıl düşünür ve öğrenir?). Bu kümeleme işlemi birimin çeşitli toplantılarında tekrarlı süreçle yürütülmüştür.

İkinci olarak, 45 ilke için bir doğrulama işlemi gerçekleştirilmiştir. Öğretimle ilgili olan birçok taslak yayın, bu ilkelerin her birinin daha geniş bir eğitimciler topluluğu tarafından, öğretmen uygulaması için önemli olup olmadıklarını değerlendirmek adına incelenmiştir.

20 Temel ilke daha sonra psikoloji çalışmalarının beş alanına yerleştirilmiştir.

İlk 8 ilke “biliş ve öğrenme” ile ilişkilidir ve ‘Öğrenciler nasıl düşünür ve öğrenir?’ sorusuna yöneliktir.

Sonraki dört ilke (9–12)Öğrencileri neler motive eder?’ sorusunu tartışmaktadır.

Bunları takip eden üç ilke (13–15) sosyal bağlam ve duygusal boyutlarla ilgilidir ve ‘Sosyal bağlam, kişilerarası ilişkiler ve duygusal iyi olma hali neden öğrencilerin öğrenmesinde önemlidir?’ sorusuna odaklanır.

Sonraki iki ilke (16–17) bağlamın öğrenmeyi nasıl etkilediği ile ilgilidir ve ‘Sınıf en iyi şekilde nasıl yönetilir?’ sorusuna yöneliktir.

Son üç ilke (18–20) ‘Öğrenci gelişimi nasıl ölçülür?’ sorusunu incelemektedir.

ÖĞRETMENLER İÇİN 20 TEMEL PSİKOLOJİ İLKESİNİN 5 ALANA DAĞILIMI

Öğrenciler nasıl düşünür ve öğrenir?

1–8. İlkeler

1. İLKE: Öğrencilerin zeka ve yetenek ile ilgili inanç veya algıları bilişsel işleyişlerini ve öğrenmelerini etkiler.

2. İLKE: Öğrencilerin ön bilgileri öğrenmelerini etkiler.

3. İLKE: Öğrencilerin bilişsel gelişimleri ve öğrenmeleri genel gelişim evreleri ile sınırlı değildir.

4. İLKE: Öğrenme bağlama dayanır, bu nedenle yeni bağlamlara kendiliğinden genellenemez ve yönlendirilmesi gerekir.

5. İLKE: Uzun dönemli bilgi ve beceri edinimi çoğunlukla alıştırma yapmaya (pratik) bağlıdır.

6. İLKE: Öğrencilere net, açıklayıcı ve zamanında verilen geri bildirim öğrenme için önemlidir.

7. İLKE: Öğrencilerin öz-düzenleme becerileri öğrenmeyi destekler ve öz-düzenleme becerileri öğretilebilir.

8. İLKE: Öğrencilerin yaratıcılığı geliştirilebilir.

Mega Mental Aritmetik - Çocuklar için Konsantrasyon ve Zeka Eğitimi

Öğrencileri neler motive eder?

9–12. İlkeler

9. İLKE: Öğrenciler başarmak için dışsal yerine içsel motivasyona sahip olduklarında öğrenmekten zevk alırlar ve daha iyi performans gösterirler.

10. İLKE: Öğrenciler performans hedefleri yerine öğrenme hedeflerini benimsediklerinde, zorlayıcı çalışmalar karşısında azimli olurlar ve bilgiyi daha derinlemesine işlerler.

11. İLKE: Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgili beklentileri, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını, motivasyonlarını ve öğrenme çıktılarını etkiler.

12. İLKE: Öğrencilerin motivasyonu; uzun dönemli (uzak), genel ve aşırı zorlayıcı hedefler yerine kısa dönemli (yakınsal), belirgin ve ortalama zorlayıcılığa sahip hedefler belirlendiğinde daha çok artar.

Öğrencilerin öğrenmesi için sosyal bağlam, kişilerarası ilişkiler ve duygusal iyi olma hali niçin önemlidir?

13–15. İlkeler

13. İLKE: Öğrenme çeşitli sosyal bağlamlarda gerçekleşir.

14. İLKE: Kişilerarası ilişkiler ve iletişim, hem öğretme-öğrenme süreci hem de öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimi için önemlidir.

15. İLKE: Duygusal iyi olma hali eğitim performansını, öğrenmeyi ve gelişimi etkiler.

Sınıf en iyi nasıl yönetilir?

16–17.  İlkeler

16. İLKE: Sınıftaki uygun davranışlara ve sosyal etkileşime ilişkin beklentiler öğrenilebilir ve geçerliği kanıtlanmış davranış ilkeleri ve etkili öğretimle öğretilebilir.

17. İLKE: Etkili sınıf yönetimi (a) yüksek beklentiler belirlemeye ve bunları ifade etmeye (b) sürekli olumlu ilişkiler geliştirmeye ve (c) öğrenciler tarafından desteklenmeye dayanır.

Öğrenci gelişimi nasıl ölçülür?

18–20. İlkeler 

18. İLKE: Biçimlendirmeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirmelerin her ikisi de önemli ve kullanışlıdır fakat farklı yaklaşımlar ve yorumlamalar gerektirirler.

19. İLKE: Öğrencilerin bilgi, beceri ve yetenekleri; psikoloji bilimini temel alan, nitelik ve doğruluk bakımından iyi tanımlanmış standartları olan değerlendirme süreçleriyle en iyi şekilde ölçülür.

20. İLKE: Değerlendirme verilerinin anlamlı olması net, uygun ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

Başa dön tuşu